ارسال فیلم ارائه

ویژه منتخبین غربالگری اولیه رویداد راه هوشمند

فناور گرامی

ضمن عرض تبریک بابت انتخاب طرح شما در غربالگری اولیه، خواهشمندیم پس از تهیه فیلم ارائه خود مطابق با دستورالعمل، تنها از طریق فرم زیر، فیلم ارائه خود را، بارگذاری نمایید.

لطفا فیلم ارائه را مطابق دستورالعمل زیر تهیه کنید

فرم ارسال فیلم ارائه منتخبین غربالگری اولیه رویداد راه هوشمند
اسکرول به بالا